Liczysz się Ty!

 

OPIS PROEJKTU

Chcemy przybliżyć formę pomocy jaką możemy zaproponować Państwu w ramach pomocy osobom, które chcą być aktywne zawodowo.

Nasza firma Wall Jobs zajmuje się aktywizacją zawodową, tylko w 2017 roku pomogliśmy odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy ponad 300 osobom poprzez organizację szkoleń i staży zawodowych.

Nasze dotychczasowe doświadczenie pokazuje, iż staże najczęściej kończą się zatrudnieniem uczestników projektów.

Obecnie prowadzimy rekrutację do projektu „Liczysz się Ty!” nr RPLD.09.01.02-10-0034/17, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.  W ramach projektu zostanie przeprowadzone kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

GRUPA DOCELOWA:

– 40 kobiet, 32 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w tym:

Projekt jest podzielony na 3 etapy:

  1. OKREŚLENIE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ

Zadanie obejmuje diagnozę potrzeb społecznych przygotowaną przez psychologa  oraz diagnozę potrzeb zawodowych przygotowaną przez doradcę zawodowego. Podczas tego etapu przeprowadzona zostanie diagnoza osobowości zawodowej i preferencji w zakresie środowiska pracy, identyfikacja potrzeb szkoleniowych oraz trudności i barier na rynku pracy, wskazanie kierunków doskonalenia zawodowego

  1. PORADNICTWO INDYWIDUALNE ORAZ TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH ORAZ POZOSTAŁE WSPARCIE PODNOSZĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE
  1. Indywidualne konsultacje specjalistyczne z psychologiem

Zakres: przełamywanie barier psychologicznych, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów Uczestnika Projektu, praca nad motywacją, samooceną, rozwiązywaniem konfliktów.

  1. Trening Kompetencji i umiejętności społecznych

Zakres: komunikacja interpersonalna, asertywność, autoprezentacja, poczucie własnej wartości i roli w grupie, samopoznanie i samoakceptacja.

  1. Warsztat radzenia sobie ze stresem i konfliktami

Zakres: indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem, konsekwencje przewlekłego stresu, techniki zapobiegania konfliktom, negocjacje i mediacje.

  1. Gospodarowanie budżetem domowym

Zakres: planowanie i zarządzanie, planowanie i kontrola wydatków, oszczędzanie.

  1. Techniki wychodzenia z długów
  2. Poradnictwo zawodowe

Zakres: Zadanie obejmuje prezentację sposobów i form poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych z uczestnikiem (CV i list motywacyjny), symulację rozmowy kwalifikacyjnej. Zadanie obejmuje także możliwość skorzystania z usług fryzjera, kosmetyczki, stylisty, golibrody lub innego specjalisty, który pomoże Uczestnikowi Projektu  korzystnie zaprezentować się na rynku pracy.

  1. 3. SZKOLENIA ZAWODOWE i STAŻE ZAWODOWE, POŚREDNICTWO ZAWODOWE

Zakres: zakres wsparcia wynikać będzie z predyspozycji Uczestnika Projektu, Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, opinii doradcy, z analizy sytuacji na rynku pracy ŁOM, dostępnych ofert pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców na podstawie analizy monitoringu zawodów deficytowych i informacji przekazanych przez Partnera Realizatora projektu, będącego agencją zatrudnienia.

Ta forma wsparcia oferuje uczestnikom stypendium szkoleniowe  6,65,zł za godzinę.

Prawo jazdy kat.B.

 

STAŻ  ZAWODOWY  3 MIESIĘCZNY

Zakres: Staż poprzedzi nabór firm. Koordynator projektu nawiąże współpracę z firmami poszukującymi stażystów, zgodnie z IŚR uczestnika projektu i ukończonym szkoleniem.

Ta forma wsparcia oferuje uczestnikom stypendium stażowe 997,40 zł za miesiąc.

 

POŚREDNICTWO PRACY:

Zakres: nawiązanie kontaktu z pracodawcami, przedstawienie uczestnikom ofert zgodnych z predyspozycjami i ukończonym stażem, inicjowanie i organizowanie kontaktów kandydata z firmą, negocjowanie warunków pracy i płacy, inne działania z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pragniemy podkreślić, iż jest to szansa dla osób objętych przez Państwa pomocą  na zdobycie nowych kwalifikacji i doświadczenia. Bardzo chętnie zorganizujemy dla państwa spotkanie otwarte i odpowiemy na  Państwa pytania.

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Poniżej zamieszczamy  REGULAMIN REKRUTACJI w ramach Projektu pt. „Liczysz się Ty!” oraz dokumenty rekrutacyjne (Formularz  rekrutacyjny oraz niezbędne oświadczenia/zaświadczenia) do pobrania dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

KONTAKT

Biuro rekrutacji projektu „Liczysz się Ty!”

ul. Piotrkowska 95, 3 piętro, Łódź 90-423

E – mail:

praca@walljobs.pl

Telefon: 728-560-077

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 17:00